R/evolution Ⅱ

2 January - 21 February 2010 TKG+

Artists

Yang Mao-Lin, Lin Ju, Tu Wei-Cheng, Wang tiantian, Peng Wei, Chu Shu-Hsien, Su Meng-Hung, Hou I-Ting