2019 Asiatica Film Festival: Flower of Taiwan: Yuan Goang-ming, Chia-En Jao

Auditorium, Videogallery 6 - 8 September 2019 
Auditorium, Videogallery National Museum of 21st Century Art (MAXXI), Rome, Italy RELATED LINK

Auditorium

Artists

Huang Ya-li, Tsai Ming-liang, Li Nien-hsiu, Edward Yang, Hou Hsiao Hsien, Lee Yi-Shan, Po-Shun Lu, I-Ju Lin, Lee Kang Sheng

 

VIDEOGALLERY

Artists

Yin Ju Chen, Fu Yue, Chia En Jao, Chen Chieh Jen, Yuan Goang Ming, Chia Wei Hsu, Huang Pang Chuan, Yu Chin Tseng

 

Organized by

2019 Asiatica Film Festival, National Museum of 21st Century Art (MAXXI), Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia